-اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار
-یک قطعه عکس جدید 3.5*4.5 رنگی زمینه سفید
-ترجمه شناسنامه و سند ازدواج
-تکمیل فرم های اطلاعات فردی و خانوادگی برای هرکدام از متقاضیان

-مدارک مالی شامل نامه تمکن به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک
-مدارک شغلی شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی.
-دعوت نامه با ذکر مشخصات کامل فرد دعوت کننده.
-رزرو بلیت رفت و برگشت به کانادا

- در صورت عدم وجود دعوت نامه رزرو هتل و شرح آیتینری سفر الزامیست.
-کلیه مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند